سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۸

سرویس : استان ها

عکاس :حامد عسگرپور

بازگشت آرتمیا به دریاچه ارومیه

آرتمیا گونه جانوری قرمز کوچکی است که در سال های پرآبی دریاچه ارومیه در همه جای آن به وفور یافت می شد اما پس از مواجه شدن با خشکی کم کم ناپدید شد؛ اکنون در اثر افزایش حجم و تراز آب، این سخت پوست سخت جان دوباره به قلمروی خود بازگشته است.

کلیدواژه‌ها آرتميا درياچه اروميه