دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

از سبزی درخت به سیاهی زغال

کنده هایی که روزی درختانی سبز بوده و حالا در جزع و فزع آتش تکه هایی از زغال سیاه شده اند . این تصویر مانند روایتی از داستان سرنوشت درختانی است که با اره برقی این دو جوان قطع می شوند  کار در زغال پزی همزاد این دو جوان است . شرجی شمال و دود چوب  همه خاطره نوجوانی این دو پسر است . در سبزی شمال کار در زغال پزی یعنی  همراهی با بوی چوب . و این برای ایشان یعنی زندگی .تماشای این تصاویر باعث می شود تا شمالی برای تو تنها شعر نباشد که رنج و کار و سخت کوشی نیز یعنی شمالی بودن. از سبزی درخت به سیاهی زغال و ازآن به گرمای زندگی رسیدن 

کلیدواژه‌ها زغال پزي كوره زغال