چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

راسته ماهی فروشان، خیابان مصطفی خمینی