دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

سرویس : فرهنگی و هنری

عکاس :امیر رستمی

آژانس عکس همشهری

اجرای « حاجی فیروز » توسط جواد انصافی در همشهری