سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

سرویس : استان ها

عکاس :مونا فاضلی / کرمانشاه

آژانس عکس همشهری

نخستین سالگرد زلزله کرمانشاه