دوشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین اینانلو

آژانس عکس همشهری

معضل کارتن خوابی و اعتیاد در کلان شهر تهران

اعتیاد یکی از آسیبهای اجتماعی است که خود مولد بسیاری از آسیبهای دیگر نظیر؛ طلاق و گسترش بیوه های جوان، کودکان بی سرپرست، کودکان خیابانی و کار، افزایش بزهکاری و ... است. از چند سال گذشته نگرش بیماری به اعتیاد مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی و مدیران اجرایی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد بخش قابل توجهی از مردم هنوز اعتیاد را جرم می‌دانند از آن سوی تمام نهادها، دستگاه‌ها و ادارات و حتی شخصیت‌ها در مقابل پدیده‌ها و آسیب‌های اجتماعی مسئول هستند. و حاشیه نشینی از مسائل مهم برای توجه نهادها و سازمان ها برای ساماندهی آن می باشد .