یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷

سرویس : مستند

عکاس :مونا فاضلی

آژانس عکس همشهری

حاشیه نشینی جنوب غربی تهران

زندگی در حاشیه شهرها و یا همان «حاشیه نشینی» است . برخی از محققان، رشد معضلات و آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد، جرائم و بیماری ها در حاشیه نشینی را بیش از حد معمول می دانند و معتقدند این آسیب ها گاهی آن قدر زیاد است، که خود شهرها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، در مقابل برخی دیگر اعتقادی به تعاریف سنتی حاشیه نشینی نداشته و معتقدند سکونت گاه های غیر رسمی، در فقدان آموزش وفرهنگ سازی شکل گرفته و آسیب های اجتماعی را رقم می زند. هر چند که حاشیه نشینان نگاهی گرم و و با لبخند امید به رهاوردی دارند.