یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حسین طهرانی

آژانس عکس همشهری

اولین روز سال تحصیلی در مجمتمع آموزشی پسرانه «آینده سازان»