سه شنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :احمد سیدپور

جشنواره اقوام ایرانی در چارسوق میلاد

اختتامیه جشنواره ملی چارسوق