چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :سیامک نامور

آژانس عکس همشهری

سقوط درخت بر اثر طوفان