شنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آ‍ژانس عکس همشهری

داروخانه ۱۳ آبان

تغییرات اساسی نظام دارویی کشور پس ازانقلاب ومشکلات ناشی از جنگ تحمیلی باعث شد که تقریبا در سراسر سالهای 60 و70 ،کمبود دارو،بصورت یکی از اساسی ترین معضلات نظام سلامت درآید. نابرابری عرضه و تقاضای دارو به خودی خود سهمیه بندی عرضه اقلام دارویی درکشوررا به دنبال داشت که داروخانه های دانشکده داروسازی ،بویژه دارو خانه سیزده آبان دراین رابطه نقش مهمی را ایفا کرده است. یکی از مهمترین تحولاتی که در نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی در عرصه آموزش نوین داروسازی کشور بطور عام ودانشکده داروسازی دانشگاه تهران بطور خاص رخ داد تاسیس داروخانه های دانشکده داروسازی دانشگاه تهران بوده است. تاسیس این داروخانه ها در حقیقت برآورده کردن نیاز دانشکده داروسازی به عرصه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان بود.