چهارشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :میثم لطفی/ گلستان

آژانس عکس همشهری

کارکران مشغول کار هستند

 در این گزارش تصویری همراه با کارگرانی هستیم که تو این گرمای طاقت فرسا سخت مشغول کار هستند تا کارها با سرعت پیش بروند.