دوشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۷

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

بازدید شهردار تهران از خطوط اتوبوسرانی شرق تهران

صبح امروز دوشنبه بیستم فروردین ماه، دکتر محمد علی نجفی شهردار تهران با حضور در پایانه اتوبوسرانی بیهقی در میدان آرژانتین از خطوط اتوبوسرانی شرق تهران بازدید کرد.