شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :مینا نوعی / آذربایجان غربی

آژانس عکس همشهری

دریاچه ارومیه در روزهای پایانی سال ۹۶

دریاچه ارومیه به رغم نوسانات آبی که در طول سال جاری داشت، اکنون و در روزهای پایانی سال ۹۶ از نظر سه شاخص «تراز سطح آب»، «وسعت دریاچه» و «حجم آب موجود» همچنان وضعیت خوبی ندارد.