دوشنبه ۴ دی ۱۳۹۶

سرویس : استان ها

عکاس :مهرورز احمدی / تبریز

آژانس عکس همشهری

هوای پاک و آسمان آبی تبریز

آسمان شهر تبریز پس از روزها آلودگی، امروز دوشنبه چهارم دی ماه پاک و آبی بود.