دوشنبه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

سرویس : مستند

عکاس :راما موسوي/گيلان

رنک بی رنکی در میهمانی اعتکاف

 سه روز میهمان خدا بودند . میهمان کسی که خودش گفته است در هر آن از رگ گردن به شما نزدیکتریم . از هر قشر و هرسنی بودند . از پیر و جوان و روحانی و کاسب و استاد دانشگاه .  در میهمانی خدا  اما همه با هم برابرند.با این حال اما ما خواستیم این برابری را در تضاد با متفاوت بودن آنها در قاب دوربینمان بنشانیم . تفاوت های رنگی ای که  که هر معتكفي در پس زمینه زیر انداز خودش نشان داده است ...معتکفانی که در دل و جان برابرند و  آیینه یکدیگر که پیامبر فرمود ، مومنان آیینه یکدیگرند...