یکشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶

سرویس : ورزشی

عکاس :پیام پارسایی

آژانس عکس همشهری

اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز بانوان دارای معلولیت

اردوی آماده سازی تیم ملی تنیس روی میز بانوان دارای معلولیت با حضور نفرات منتخب دعوت شده به این مرحله از اردو برگزار شد.