دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :جواد گلزار

آژانس عکس همشهری

کشاورزی در مزارع جنوب تهران

مزارع جنوب تهران تامین کننده بخش عمده ای از نیاز سبزیجات و صیفی جات ساکنان پایتخت می باشد حقابه مزارع جنوب پایتخت از چند منبع اصلی تامین می شود، قنات ، رودخانه سرخه حصار و چاه هایی که اخیرا جهاد کشاورزی برای برخی از کشاورزان حفر می کند. و برخی آبیاری مزرعه های کشاورزی با فاضلاب آلوده به آلاینده های صنعتی آبیاری می شود .