شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :حامد خورشیدی

آژانس عکس همشهری

آلودگی هوای تهران

مرکز پایش آلودگی هوای محیط زیست استان تهران وضعیت کیفی هوای پایتخت را در شرایط «ناسالم برای گروه های حساس» اعلام کرد.