سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۶

سرویس : زیست بوم

عکاس :طاهره رخ بخش / فارس

آژانس عکس همشهری

تخت جمشید نیازمند توجه بیشتر

برغم همه تلاش ها برای نگاهداری از تخت جمشید محوطه باستانی تخت جمشید همچنان نیازمند توجه ویژه است. در سال های گذشته اقدامات زیادی برای حفاظت و مرمت ستون های سنگی و نقش برجسته های تخت جمشید انجام شده است. اکنون این تصاویر بیانگر آن است که تلاش ها برای حفاظت از تخت جمشید و سنگ نگاره ها و سرستون های تخت جمشید باید بیش از گذشته مورد توجه جدی قرار بگیرد.