شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

سرویس : مستند

عکاس :یاسمن ده‌میانی

آژانس عکس همشهری

اولین روز مدرسه

پرهام مثل بیشتر کلاس اولی‌ها، به شوق آموختن اولین روز مدرسه را صبح زود و با شادابی از خواب بیدار شد و روز اول مدرسه را با خاطراتی شیرین گذراند.