چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۶

سرویس : شهری

عکاس :علیرضا تقوی

آژانس عکس همشهری

دفتر پیشخوان خدمات دولت

دفاتر پیشخوان که وظایفشان ارائه بخشی از خدمات سازمان های دولتی در تمامی نقاط شهری وروستایی است و به نام "دفاتر پیشخوان خدمات دولت" شناخته می شوند، با کار ویژه های بروکراتیک ،اقتصادی و فرهنگی نقش بسزایی در تسهیل و تسریع خدمات عمومی دولت در قالب مراکز عمده خدماتی اعم از پست، پست بانک، مخابرات، خدمات ارتباطات و ثبت احوال و بیمه و... ایفا می‌کنند.

از جمله کار ویژه‌ها و اهداف این دفاتر عبارت اند از : تجمیع خدمات عمومی و دولتی و تمرکز زدایی و افزایش بازدهی در سرعت و کیفیت خدمات کشوری.

درحال حاضر حدود ۱۶ هزار دفتر پیشخوان خدمات با عناوین مختلف، در کشور مشغول فعالیت هستند که نزدیک به ۱۰ هزار واحد آن در روستاها و حدود ۶ هزار واحد دیگر در شهرها به عرضه ی خدمات دولتی از قبیل خدمات مخابرات، پست بانک ، آب و برق و گاز، ثبت احوال و.... می پردازد.