چهارشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :حنا خلج/ قزوين

چرخ و نان

انگار فراموش شده اند هيچ قانوني برايشان دل نمي سوزاند، نه تابلويي دارند و نه سرعتي . آرام صبح مي آيند و شب مي روند. به دنبال نان حلالي و با اميد به خدا روزشان را آغاز مي کنند .روزيشان از دنيا سهم خودشان است مال کسي رو نمي برند پس تو نيز يادت باشد برادر ؛ در هر سمتي !!! که هستي مراقب باش ناني که به خانه مي بري از دعاي باران به گندم رسيده است .

کلیدواژه‌ها مرد كار بار چرخ دستي