سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳

سرویس : مستند

عکاس :حامد خورشيدي

ميانکاله اولين تالاب بين‌المللي ثبت شده

فصل صید ماهیان

تالاب ميانكاله به عنوان محل زادو ولد وپرورش ماهيان با گونه هاي مختلف چون كپور و انواع كفال سفيد، ماش و كاراش مورد توجه است.شبهِ‌ جزيره ميانکاله شبه جزيره‌اي است در منتهيإليهِ جنوبِ شرقیِ درياي خزر، در دوازده‌کيلومتریِ شمالِ شهرِ بهشهر واقع در استان مازندران ايران