شنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۶

سرویس : مستند

عکاس :میلاد فیروزان / البرز

آژانس عکس همشهری

زندگی معتادان در حومه کرج

اجتماعی ناامن برایشان جای خالی خانواده از دست داده را دارد و خنده های تلخشان تنها در یافتن موادی برای رسیدن به یک احساس کاذب و مقطعی خلاصه می شود. کنج بیقوله ای بی نام و نشان در ناکجا آباد زندگی را برای خود هجی می کنند و برای گذران اجبار بودن در دنیا چهار دیواری کوچکی را مهیا می کنند و وجودشان با آتشی که به زندگی خود میزنند و دودی که از آن برمیخیزد گرم می شود.