یکشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۴
یادداشت کوتاه استاد اسماعیل عباسی، عکاس و مدرس عکاسی
اما آنان که خود را به خواب زده اند با فریاد کهکشان شکن این عکس نیز بیدار نخواهند شد
چهار سال پیش، گوشهای حساسِ، حتی آنهایی که در خواب بودند، نجواها را شنیدند، مگر می شود فریاد این عکس را نشنید، که خفته را نیز بیدار می کند. اما آنان که خود را به خواب زده اند با فریاد کهکشان شکن این عکس نیز بیدار نخواهند شد، چون قرار نیست بیدار شوند، هر چقدر هم ما به قدرت عکس ایمان داشته باشیم.
 
اسماعیل عباسی